Brf Tribunen 1 & 2
Senaste

Senaste

2024-03-24 Information om Mobila återvinningscentralen

Hej!

Den mobila återvinningscentralen stannar regelbundet på sex olika platser i Sollentuna. Du kan lämna till exempel farligt avfall, trädgårdsavfall, elektronik och sådant som kan återbrukas.

Här kan du se hela turlistan för 2024, adress: Tureberg, Bygatan 44

Datum 2024Tid
14 januari11.00-14.00
11 februari11.00-14.00
10 mars11.00-14.00
7 april11.00-14.00
5 maj11.00-14.00
2 juni11.00-14.00
30 juni11.00-14.00
28 juli11.00-14.00
25 augusti11.00-14.00
22 september11.00-14.00
20 oktober11.00-14.00
17 november11.00-14.00
15 december11.00-14.00

2023-12-23 Informationsbrev från styrelse Brf Tribunen 1 & 2

Hej!

Syftet med detta brev är att återge information till medlemmarna i vår bostadsrättförening kring Styrelsen arbete samt informera kring olika projekt, slutförda, pågående och det som skall komma inför 2024.

Avgift- och hyreshöjning

Styrelsen har haft möte med Delagott som är också vår ekonomisk förvaltare.
Föreningen har fått ökade kostnader på grund av inflationen och ränteläget. Vi har en positiv kassa flöde, vilket innebär att vi kan betala de löpande kostnaderna som vi har, men efter avkrivningar blir vår resultat negativ. Enligt information från Delagott har vår förening en sund avgift per kvadratmeter jämfört med andra föreningar, därför en höjning på 10% anses vara tillräckligt för att möta det ökade kostnaderna. Styrelsen har beslutat att höja avgifterna med 10% från och med februari 2024.

Hyrorna kommer också att höjas. Hyresförhandlingar förväntas vara klara fram till april 2024. Hyreshöjnngen kommer att gälla retroaktivit från och med januari 2024.

Dräneringsprojekt/Problem med råttor

Vi hade stora problem med skadedjur, råttor. Problemet uppkom efter de stora byggnationerna runt om vår förening, därför Styrelsen kontaktade Sollentuna kommun för att kommunen skulle betala eller vara med och dela på avgiften för dräneringen. Sollentuna kommun gick inte med på det.

Styrelsen anlitade företaget Skogås Entrepenad Bygg AB. Dräneringsprojekt är klar och problem med råttorna är åtgärdade för slingan längs med Malmvägen. Andra slingan längs med Bygdevägen har vi inte fått tillgång till för SEOM anser att det är byggarbetsplats.

Kom ihåg: att mata fåglar är lika med mata råttor.

Fönsterprojekt

Fönsterprojekt fortgår. För det mesta har det varit bekymmerfri. Kom ihåg vid eventuell klagomål och felanmälningar kontakta företaget som utför fönsterbyte:

EPT Entreprenadprojekt Täby AB 08-510 10 555

Det kommer att göras en besiktning så snart företaget blir färdiga och alla eventuall fel ska åtgärdas. Du ska se till att anmäla eventuella fel till EPT Entreprenadprojekt Täby AB.

Miljörum

Styrelsen ser ständigt över kostnaderna. Miljörummet hade stora kostnader för vår förening. Därför sades avtalet upp. Efter uppsägning av avtalet fick vi en lägre kostnadsförslag, upp till 3,5 gånger mindre kostnad. Information kommer att gå ut när det blir dags att öppna miljörummet.

Sopsortering/ Avfall och återvinning

Från 1 januari 2024 är det lag på att sortera ut matavfallet. Det finns en hel del pengar att spara genom att sortera ditt avfall. I Sollentuna har vi miljöstyrande avfallstaxa. Restavfallet kostar 6 kronor per kilo att hämta medan matavfallet kostar 1 krona per kilo.

Vi har i vår förening två lock för sopnedkast. En för matavfall en för restavfall. Det är viktig att vi slänger endast matavfall i bruna papperspåsar i sopnedkast för matavfall.

Följ guiden Matsortera rätt. Guiden finns också på SEOM hemsida www.seom.se under fliken Avfall och återvinning

Förråd

Vi har ett pågående projekt, att bygga om ytor till förråd för att kunna hyra ut dem och på så sätt dra in inkomst till föreningen.

Vi har byggt 24 st nya förråd, som kommer att hyras ut. Vi kommer att prioritera de som redan har anmält intresse att hyra förråd.

Vill du hyra förråd mejla till tribunen.sollentuna@gmail.com

Garage

Det finns lediga garage platser samt utomhus parkeringsplatser.

Vill du hyra garage eller utomhus parkeringsplats mejla till tribunen.sollentuna@gmail.com

Varma hälsningar: Styrelsen Tribunen 1 & 2

God Jul och Gott Nytt År


2023-10-09 Vi har en annan kontakt mailadress som börjar att gälla från och med idag.


Inkommande nya mail till den gamla adress vidarebefordras till den nya adressen.

Vill du ta kontakt med föreningen eller anmäla intressen för att vara med i nästa styrelse, mejla till styrelsen.sollentuna@gmail.com.

2023-10-07 Avstängd fjärrvärme den 11 oktober 2023


Onsdagen den 11 oktober kommer fjärrvärmeleveransen till din fastighet att stängas av mellan
klockan 08.00-23.00 då vi behöver koppla in nya fjärrvärmeledningar.
Under tiden för avstängningen kommer du inte ha något varmt vatten i kranen. Uppvärmningen av
din fastighet kommer också att påverkas.
Försörjningen av kallvatten berörs ej av avstängningen.
Avstängningen av fjärrvärmen sker 8.00 onsdagen den 11 oktober 2023 och beräknas pågå till
klockan 23.00 samma dag.
På driftinformationen på seom.se kan du se de senaste uppdateringarna och eventuella ändringar i
tidsplanen.
Vi strävar efter att minimera avbrottstiden så mycket som möjligt. Tack för din förståelse.

District heating switched off on 11 October 2023

On Wednesday 11 October, the district heating supply to your property will be switched off

between 08:00 and 23:00 when we need to connect new district heating lines.

During the shutdown, you will not have any hot water in the tap. The heating of your

property will also be affected. The supply of cold water is not affected by the shutdown.

The shutdown of the district heating will take place at 8 a.m. on Wednesday 11 October 2023 and is expected to last until at 23.00 on the same day.

On the operating information on seom.se, you can see the latest updates and any changes in

the schedule.

We strive to minimize downtime as much as possible.

Thanks for your understanding

2023-09-24 Viktig info! Lämna inga sopor/grovsopor kring Container på gården.

Lämna inte Sopor och grovsopor kring Container på gården. Den är inte Föreningens container. Den tillhör EPT Entreprenadprojekt Täby AB som jobbar med fönsterprojektet.

230826 “Viktigt Meddelande: Gemensam Tvättstuga – En Gemensam Ansträngning för Att Behålla Kvaliteten”

vi vill påminna er om några viktiga riktlinjer för användningen av vår gemensamma tvättstuga. Som en gemenskap strävar vi efter att skapa en ren, trygg och trivsam miljö för alla.

För att säkerställa en smidig och positiv upplevelse i tvättstugan, ber vi er vänligen att ta hänsyn till följande punkter:

Stäng Dörrar och Släck Ljus: När ni är klara med er tvätt, vänligen se till att stänga dörrarna ordentligt efter er. Detta hjälper till att bevara en behaglig temperatur och säkerställa att endast de som bor här har tillgång till utrymmet. Var också säkra på att släcka alla ljus innan ni lämnar tvättstugan för att spara energi och bevara en trygg atmosfär.

Bevara Renlighet: Efter att ni har använt tvättstugan, var vänliga och rengör tvättmaskiner och ytor som ni har använt. Låt oss tillsammans hålla tvättstugan i ett rent och fräscht skick för allas trevnad.

Undvik Skadliga Ämnen: För att skydda tvättmaskinerna och förlänga deras livslängd, ber vi er att undvika att använda produkter som innehåller klorin eller andra skadliga kemikalier. Detta kommer att hjälpa oss att upprätthålla våra maskiners effektivitet och hållbarhet. Var vänliga och tänk även på boende med allergier när ni använder skadliga ämnen.

Vi uppskattar er samarbetsvilja och insatser för att upprätthålla vår gemensamma tvättstuga på bästa sätt. Tillsammans kan vi skapa en plats som alla kan använda och njuta av.

Om ni har några frågor eller bekymmer, tveka inte att kontakta styrelsen.

“Important Notice: Shared Laundry Room – A Collective Effort to Maintain Quality”

We would like to remind you of some important guidelines for the use of our shared laundry room. As a community, we strive to create a clean, safe, and pleasant environment for everyone.

To ensure a smooth and positive experience in the laundry room, we kindly ask you to consider the following points:

Close Doors and Turn Off Lights: When you’re done with your laundry, please make sure to close the doors properly after yourselves. This helps maintain a comfortable temperature and ensures that only residents have access to the space. Also, be sure to turn off all lights before leaving the laundry room to conserve energy and maintain a secure atmosphere.

Maintain Cleanliness: After using the laundry room, please clean the washing machines and surfaces you’ve used. Let’s work together to keep the laundry room in a clean and fresh condition for everyone’s enjoyment.

Avoid Harmful Substances: To protect the washing machines and prolong their lifespan, we ask you to avoid using products that contain chlorine or other harmful chemicals. This will help us maintain the efficiency and sustainability of our machines. Please also consider residents with allergies when using harmful substances.

We appreciate your willingness to cooperate and efforts to maintain our shared laundry room in the best possible way. Together, we can create a space that everyone can use and enjoy.

If you have any questions or concerns, please don’t hesitate to contact the board.

230826 Utmaningar med råttor och fåglar på vår föreningsgård

Vi i styrelsen är medvetna om de utmaningar som råttor och fåglar skapar för vår föreningsgård, både när det gäller trivsel och ekonomi. Det är viktigt att vi pratar om detta eftersom det skapar problem och onödiga kostnader för föreningen. Att mata fåglarna och kasta mat genom fönstren är inte bara besvärligt utan kan också leda till allvarliga följder.

Den ständiga matningen av fåglar och det osäkra sättet att hantera mat genom fönstren har inte bara lett till råttor som lockas av matrester, utan har också tvingat föreningen att genomföra kostsamma åtgärder för att bekämpa råttinvasionen och sanera området.

För att upprätthålla en säker och trivsam miljö för oss alla, uppmanar vi starkt till att omedelbart sluta med detta beteende. Om vi inte agerar enligt reglerna kan det få allvarliga konsekvenser. Vi arbetar tillsammans för att bevara kvaliteten på vår förening i Brf Tribunen1&2.

Challenges with Rats and Birds in Our Association Garden

We on the board are aware of the challenges posed by rats and birds in our association’s garden, both in terms of comfort and finances. It’s important that we discuss this as it creates problems and unnecessary costs for the association. Feeding the birds and tossing food through the windows is not only inconvenient but can also lead to serious consequences.

The constant feeding of birds and the unsafe way of handling food through the windows have not only attracted rats due to food leftovers but have also forced the association to implement costly measures to combat the rat infestation and sanitize the area.

To maintain a safe and pleasant environment for all of us, we strongly urge an immediate halt to this behavior. If we don’t adhere to the rules, it can have serious consequences. We are working together to preserve the quality of our association in Brf Tribunen 1&2.

230819 Länk till årsredovisning 2022 och revisionsberättelse

Här kommer länken till årsredovisning 2022 och revisionsberättelse. Följ länken Årsredovisning 2022 och logga in sedan på Delagott hemsidan för att kunna läsa den.

230819 Påminnelse om årsstämman och uppdaterade motioner för årsstämman den 22 augusti 23 kl.19.30

Med årsstämman närmar sig, vill jag påminna er om de inkomna motionerna samt dela uppdateringar gällande samma.
Som ni redan känner till, skickades en kallelse till årsstämman ut tidigare tillsammans med årsmötesprotokollet. Tyvärr saknades vissa av de inkomna motionerna i den sammanställningen.

För att säkerställa en rättvis och transparent process har jag nu uppdaterat årsmötesprotokollet med samtliga motioner i deras ursprungliga form, precis som de skickades in av medlemmarna.

Klicka på länken för att läsa den reviderade versionen av årsmötesprotokollet. Vänligen se över dokumentet och notera de ändringar som har gjorts. Jag hoppas på er förståelse och samarbete när vi arbetar tillsammans för att säkerställa att alla medlemmars röster och åsikter beaktas på bästa möjliga sätt.

Tillsammans kan vi göra årsstämman till en framgångsrik och produktiv händelse.

230808 Reminder about the annual general meeting and updated motions for the annual general meeting on August 22, 2023 at 7:30 PM.

As the annual general meeting approaches, I would like to remind you about the received motions and share updates regarding the same.

As you are already aware, an invitation to the annual general meeting was sent out earlier along with the minutes of the previous year’s meeting. Unfortunately, some of the received motions were missing from that compilation.

To ensure a fair and transparent process, I have now updated the motions of the annual general meeting with all motions in their original form, exactly as they were submitted by the members.

Click the link to access the revised version of the minutes. Please review the document and take note of the changes that have been made. I hope for your understanding and cooperation as we work together to ensure that the voices and opinions of all members are taken into consideration in the best possible manner.

Together, we can make the annual general meeting a successful and productive event.

230819 Utmaningar med råttor och fåglar på vår föreningsgård

Vi i styrelsen är medvetna om de utmaningar som råttor och fåglar skapar för vår föreningsgård, både när det gäller trivsel och ekonomi. Det är viktigt att vi pratar om detta eftersom det skapar problem och onödiga kostnader för föreningen. Att mata fåglarna och kasta mat genom fönstren är inte bara besvärligt utan kan också leda till allvarliga följder.

Den ständiga matningen av fåglar och det osäkra sättet att hantera mat genom fönstren har inte bara lett till råttor som lockas av matrester, utan har också tvingat föreningen att genomföra kostsamma åtgärder för att bekämpa råttinvasionen och sanera området.

För att upprätthålla en säker och trivsam miljö för oss alla, uppmanar vi starkt till att omedelbart sluta med detta beteende. Om vi inte agerar enligt reglerna kan det få allvarliga konsekvenser. Vi arbetar tillsammans för att bevara kvaliteten på vår förening i Brf Tribunen1&2.

Challenges with Rats and Birds in Our Community Courtyard

We, the board, are well aware of the challenges posed by rats and birds in our community courtyard, affecting both the well-being and finances. It is important that we address this issue as it creates problems and unnecessary costs for the association. Feeding the birds and discarding food through the windows is not only inconvenient but can also lead to serious consequences.

The constant feeding of birds and the unsafe method of handling food through the windows have not only attracted rats due to food leftovers but have also compelled the association to undertake costly measures to combat the rat infestation and sanitize the area. To maintain a safe and pleasant environment for all of us, we strongly urge an immediate halt to this behavior. Failure to comply with the rules could have serious repercussions. We are working together to preserve the quality of our community

230819 Seom- Mobila återvinningscentralen /Container

Container/ , 27 augusti 44 mellan kl. 11.00-14.00

I Sollentuna finns en mobil återvinningscentral som regelbundet stannar på olika platser i kommunen. Sollentunaborna kan också nyttja ett flertal återvinningscentraler i närliggande kommuner.

Mobila återvinningscentralen – låt återvinningscentralen komma till dig

Vid Bygatan 44. Söndagar, 27 augusti, 24 september.

Den mobila återvinningscentralen stannar regelbundet på ett antal olika platser i Sollentuna för att göra det ännu enklare för dig att återvinna ditt avfall. Till den kan du lämna i stort sett allt som du kan lämna på de vanliga återvinningscentralerna. Bil med släp och stora mängder avfall hänvisas till stationär ÅVC.

Den mobila återvinningscentralen tar emot exempelvis:

 • Mattor och stoppade möbler
 • Förpackningar av wellpapp, plast, papper, glas och metall
 • Trädgårdsavfall och julgranar
 • Elavfall – om storleken är maximalt lika stor som en mikrovågsugn
 • Textilier och kläder till återanvändning
 • Isolering, glas och porslin
 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Farligt avfall, så som vatten- och lösningsbaserad färg, kemikalier, insektsmedel och olja
 • Fett och olja från matlagning
 • Mindre saker till återbruk (till exempel böcker, husgeråd och leksaker)

Om du tar med avfallet i säckar ska dessa tömmas i rätt behållare så att personalen ser vad det är för avfall som lämnas in. Sortera gärna avfallet i förväg.

Den mobila återvinningscentralen stannar regelbundet i Norrviken, Kärrdal och Tegelhagen. Personal finns på plats och hjälper dig med sorteringen. Har du slut på matavfallspåsar finns även sådana att hämta hos den mobila återvinningscentralen.

Se årets turlista nedan och skriv ned datumen i din kalender.

Mobila återvinningscentralen i Sollentuna | SEOM

230628 Kallelse till årsstämman den 22 augusti 23 kl.19.30


Jag hoppas att detta meddelande når er i god hälsa och gott mod och att ni har haft en skön och
utvilade sommar. Med årsstämman närmar sig, vill jag påminna er om de inkomna motionerna samt
dela uppdateringar gällande samma.
Som ni redan känner till, skickades en kallelse till årsstämman ut tidigare tillsammans med
årsmötesprotokollet. Tyvärr saknades vissa av de inkomna motionerna i den sammanställningen. För
att säkerställa en rättvis och transparent process har jag nu uppdaterat årsmötesprotokollet med
samtliga motioner i deras ursprungliga form, precis som de skickades in av medlemmarna.
För att underlätta för er har jag bifogat den reviderade versionen av årsmötesprotokollet till detta
meddelande. Vänligen se över dokumentet och notera de ändringar som har gjorts. Jag hoppas på er
förståelse och samarbete när vi arbetar tillsammans för att säkerställa att alla medlemmars röster
och åsikter beaktas på bästa möjliga sätt.
Tillsammans kan vi göra årsstämman till en framgångsrik och produktiv händelse.
Tack för er tid och uppmärksamhet.

Kära medlemmar,

Vi vill med detta brev informera er om att årsredovisningen tog längre tid att färdigställa än vanligt detta år, och den blev tillgänglig först den 27 juni. Vi ber om er förståelse för detta och vill försäkra er om att vi arbetade hårt för att färdigställa alla nödvändiga dokument och förberedelser inför stämman.

Vi vill även meddela att vi har publicerat årsredovisningen på föreningens hemsida för att alla medlemmar ska kunna ta del av den.

Med anledning av att många medlemmar har semestertider under juli månad, har vi beslutat att kalla till årsstämman den 22 augusti kl.19.30 . Vi hoppas att detta datum passar bra för er och att ni kan delta i stämman.

För att ta del av årsredovisningen samt årsstämmans protokoll, vänligen logga in på Tribunens hemsida, www.tribunen.nu/senaste där ni kommer att hitta en länk till dokumentet. Klicka på länken och logga sedan in på Delagott-hemsidan. Om ni önskar få en papperskopia av årsredovisningen, vänligen mejla styrelsen på adressen styrelse@tribunen.nu.

Vi tackar er för er förståelse och ser fram emot att träffa er på årsstämman och vi önskar er alla en trevlig sommar och hoppas att ni mår väl.             

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Tribunen 1&2

230529 Rekrytering av nya medlemmar till styrelsen.

Nu är det dags att välja nya medlemmar till styrelse.

Du som kan vara tillgängligt under dagtid och kan tillföra nya och användbara kunskaper till styrelsen är välkommen att anmäla dig till vår mail: ehma10@hotmail.com eller katarina.roa@gmail.com med namn, telefon och mailadress.

Tänk på att det är ett arbete som kräver att du pratar svenska, har mycket tålamod, respekt för människors olikheter och ett genuint intresse att arbeta för vår förenings bästa.

Sista anmälningsdag är den 23 juni 2023.

Vi från valberedning kommer att vilja prata med er, föreslå och presentera er vid nästa stämma och vi kommer inte att acceptera förslag efter den 23-06-09.

Ha det så bra

OBS. Det är bara de som äger sin bostad som kan anmäla sig!

Valberedning

Liza och Katarina

230512 Fönsterprojekt

Fönsterprojektet är på gång och det är beräknat att det förmodligen kommer att påbörjas under första veckan i september och avslutas under första veckan i november, om allt går enligt planerna.

The window replacement project is underway and it is estimated that it will likely commence during the first week of September and conclude during the first week of November, provided that everything goes according to plan.

230512 Garagestädning, Garage 4, 29 maj – Garage 5, 30 och 31 maj.

Alla garageplatser ska vara tomma mellan klockan 8 och 17. Bilar får således inte stå parkerade på sina garageplatser under dagen, för att kunna utföra städningen förväntas också att alla lösa prylar plockas bort (bortsett från 4 däck).

Vi har valt att annonsera detta två veckor i förväg för att det är viktigt att alla planerar att flytta bilen så att vi kan genomföra detta på bästa sätt.

Vi har flera parkeringsplatser vid Malmvägen 55 som ni kan parkera gratis den dagen.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller behöver hjälp med att tömma din garageplats.

styrelsen@tribunen.nu För ett tryggare och lite renare garage behöver vi din hjälp. 

230506 Inbjudan till en grillstund i föreningens gård

Vi på förening vill bjuda in er till en trevlig grillstund som vi ordnar på:

Lördagen 6 maj 23 mellan klockan 12:00 och 15:00

Platsen för grillningen är i gården vid hus 55-57

230413 Container anländer till området vid hus 61-65 den 13 april


Vi vill informera er om att det kommer att anlända en container till området mellan hus 61
och 65 på torsdag den 13 april kl. 07.00. Den kommer att stå på plats fram till fredag
den 14 april kl. 14.00.


230312 Medlemsavgiften höjs

På grund av att inflationen har stigit med över 9 procent det senaste året plus de höga räntehöjningarna, behöver föreningen följa inflationskurva och höja medlemsavgiften från och med april månad.

230312 Förråd att hyra

Alla nya förråd som vi har byggt i föreningen blev uthyrda. Föreningen kommer inom kort att bygga ytterligare 14 nya förråd i 57 C. Är du intresserad av att hyra ett förråd, mejla ditt intresse till tribunen.sollentuna@gmail.com, då lägger vi dig i kölistan.

230301 Föreningens lokal

Nu är föreningens lokal klar att använda. För allas trivsel har vi tagit fram rutiner som ska gälla för att lokalen ska vara alltid i god skick.

Rutiner för utlåning av föreningslokal 
 • Bokning av föreningslokal görs via tribunen.sollentuna@gmail.com
 • Lokalen utlånas endast under angiven tid, mån-tors 14:00-21:00 Fredag-Sön 13:00-22:00 
 • Att låna lokalen kostar 500 kr per tillfälle/dag.
 • Vid utlåning av lokalen betalas depositionsavgift på 1000 kr.som betalas tillbaka efter utlåning. 
 • Vid eventuell skada i lokalen, dras en avgift från depositionen beroende på kostnad av skadan. 
 • Den som lånar lokalen ansvarar för att återställa i gott skick, om lokalen inte städat debiteras 1000 kr.
 • Innan utlåning ska vicevärden delge medlem information om regler och rutiner för utlåningen samt ha genomgång/visning av lokal. 
 • Nyckeln erhålles av vicevärd tidigast dagen innan utlånings tillfället. 
 • Nyckeln vara återlämnas senast dagen efter utlånad lokalen. 
 • In och utpassering till och från lokalen ska ske via Garaget.
 •  Lokalen lånas ut endast för medlemmar i tribunen 1-2 och endast för allmänna träff och mindre födelsedagsfirande, Ej för FEST med hög musik, detta på grund av boende i trapphuset. 
 • Medlem i föreningen ska vara närvarande vid användandet av lokalen. 
 • Den som lånar lokalen ansvarar även för att kringboende inte utsätts för störande aktiviteter under utlåningen. 
 • Köket får och inte användas för den huvudsakliga matlagningen, köket får användas endast för att värma upp färdiglagad mat.
 • Det finns ingen utrustning i köket, kastrull, porslin, bestick osv. 
 • Källsortering tillämpas. Sopor slängs i föreningens miljörummet eller sopstation.
 • Rökning är förbjudet i lokalen. 
 • Husdjur får inte vistas i lokalen. 

230216 Protokoll extrastämman

Vill du ta del av extrastämmans protokoll klicka på länk till protokollet

230206 Kallelse till extrastämman angående fönster projekt

Länk till extrastämman

230204 Stamspolning Brf tribunen 1&2 – Viktig information!

Recover utför stamspolning i er fastighet. De behöver tillträde till er bostad, då avloppen i kök och badrum skall rensas. Detta ska utföras för att minska risken för stopp i ert avlopp.

Recover har tilldelat ett brev till varje bostad i fastigheten med dag och klockslag som de kommer att utföra stamspolning.

Det är mycket viktigt att de kommer in i er bostad på aviserad tid. Om ni inte kan vara hemma måste ni lämna nyckel i tuben.

Stammarna kommer att spolas med högtryck, vilket sker i bestämd ordning, nedifrån och uppåt. Därför kommer de att utföra det mellan de två angivna klockslagen.

 • Var vänlig och töm skåpen under diskbänken.
 • se till att vattenlås under tvättställ är tillgängliga.
 • Se till att alla golvbrunnar är tillgängliga.
 • Ta undan mattor fram till och inne i kök, badrum och extra wc..

221222 Julbrev

Vi närmar oss jul och snart börjar det ett nytt år. Styrelsen önskar alla medlemmar och hyresgäster i Brf Tribunen 1 & 2 

En riktig God Jul & ett Gott Nytt År
Julpynt

Precis som förra året satt vi upp ljusslingor och julpyntat vår gård för att öka trivseln kring de mörka månaderna.

Sopor

Snart är det Jul och ju fler klappar, desto större mängd papper och förpackningar som ska slängas. Det är mycket mer skräp än vanligt under jultiden och så har det alltid varit.

Vi bor alla på en bostadsrättsförening och har en del förpliktelser men tyvärr det är en del som inte sköter sina förpliktelser enligt lag eller bryter mot föreningens ordningsregler. Alla vill bo på ett rent och fint område, därför vill vi påminna er att det inte är tillåtet att slänga sopor vid sopnedkasten eller ute på gården och att vi kommer att debitera en avgift på de som inte sköter de gemensamma ordningsreglerna och vi hoppas att vi inte kommer tvingas ta till än strängare åtgärder. 

Grovsopor

Grovsopor får var och en ansvara för att göra sig av med (dvs. köra till tippen) eller så får en helt enkelt vänta tills det blir tillfälle att kasta saker i containern. Föreningen (dvs alla) ska inte behöva stå för den extra kostnaden det innebär att alla inte tar hand om sitt eget skräp! Plus att ingen av oss vill bo i ett område fullt med skräp, då det även lockar in annan ohyra. 

221216 Vattenavstängning

Vattenavstängning 

Fredag 16/12-2022 Ca kl. 9.00-17.00 

På grund av VA-arbeten kommer vattnet till er fastighet att stängas idag fredag mellan ca kl. 9.00-17.00 

Tappa gärna i förväg upp det vatten ni kommer behöva under denna tid. 

Observera att vattnet kan komma att släppas på tidigare. När vattnet återkommer kan det vara missfärgat av rost. Detta är inte farligt, låt vattnet spola en stund så klarnar det igen. 

För ytterligare information kontakta Seom kundtjänst 08-623 88 00. 

221216 Miljörummet

Miljörummet kommer att stängas från början av januari 23 för samtliga medlemmar på grund av fel sortering och grovsopor som lämnas in och som orsakar onödiga stora kostnader för föreningen . Det kommer sedan att öppnas en gång eller två gånger i veckan i två timmar till de som så önskar sortera sina sopor, annars de får vända sig till det närmaste sorteringsplats.

220916 Kallt i lägenheterna

Värmen sköts automatiskt och aktiveras vid vissa temperaturförändringar. Det sköts centralt via leverantören av fjärrvärmen (Sollentuna Energi/SEOM). Om temperaturen sjunker hastigt så hinner inte riktigt systemet med att slå om så det kan ta lite tid, speciellt när det ska gå igång efter sommaruppehållet.

Bara halva elementet är varmt – så kan du göra

Känn på elementet. Är det varmt upptill i hela sin längd och kallt längs underkanten är allt i sin ordning. Det har med injusteringen av värmesystemet att göra. Är det däremot kallt uppifrån och ner kan det ha kommit in luft i elementet. (Bostadsrätterna)

Lufta elementen:

Innan du öppnar ventilen, sätt en mugg eller handduk under. Skruva försiktigt tills det börjar pysa ut luft. När det börjar rinna ut vatten är det dags att skruva åt ventilen igen (om det inte finns luft i elementet kommer det vatten direkt). Kontrollera att den håller tätt, men dra inte åt för hårt.

220909 Spolning och slamsugning av golvrännor i garaget

Efter städningen i garaget har styrelsen tillsammans med Delagott beslutat att spola ur och slamsuga samtliga golvrännor i garaget, detta för att förbereda oss inför vintern med allt smältvatten från bilarna som kommer att samlas i dessa rännor. Vi vill genom detta undvika översvämning samt dålig lukt. Det hela utförs som ett led i normalt periodisk fastighetsunderhåll/ Arbetet är utfört.

HÅLL TRIBUNEN 1&2 REN!

220908 Miljörummet

HÅLL TERIBUNEN 1&2 REN!

Har du inte tillgång till miljörummet?  GÖR DET NU!

För att du ska kunna sortera dina sopor i miljörummet, behöver du skicka en mejl till styrelsen@tribunen.nu

Mejlet ska innehålla ditt namn, din  adress och din lägenhets kontraktsnummer som finns på lägenhetsdörr.

Du får ett mejls bekräftelse på vilken bricka är aktiverats. Vill du välja själv vilken bricka ska aktiveras, skriv det som önskemål.

Men, tänk på att du inte kan lägga grovsopor och el apparater i miljörummet för det medverkar extra kostnader som påverkar dig som medlem och hyresgäst.

_____________________

HÅLL TRIBUNEN 1&2 REN!

Do you not have access to the environment room? DO IT NOW!

In order for you to be able to sort your rubbish in the environmental room, you need to send a mail to styrelsen@tribunen.nu

The mail must contain your name, your address and your kontracts appartment´s number which can be found on the appartment door.

Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftar vilken bricka som har aktiverats. Om du också vill välja vilken bricka som ska aktiveras är skriv som ett önskemål.

Men tänk på att du inte kan lägga skrymmande avfall och elektriska apparater i miljörummet, eftersom det innebär extra kostnader som påverkar dig som medlem och hyresgäst.

.

220829 & 220831 Städning av garage 4 & 5

Städning utfört av garage 4&5.

220827 & 220828 Container för grovsopor Augusti 22

Container var på plats i två dagar.

220707 Dagvattenbrunnar

Dagvattenbrunnarna med tillhörande ledningar och avlopp har bilats upp, sugits ur samt spolats. Detta kommer att medföra att vi blir av med diverse läckage som finns i garagen samt att vi rustar oss för eventuella regnperioder nu under sommaren.

220707 Ventilation

Ventilationen i alla trapphusen är nu åtgärdade så att fläktarna snurrar ordentligt. Nu ska vi förhoppningsvis slippa så många nya/fler klagomål på matos och röklukt från ventilationen. Delagott/ Teknisk förvaltaren

220628 Årsmötesprotokoll

Hej Brf Tribunen 1&2, Årsmötesprotokollet 220608, är signerat och publicerat på Delagott hemsidan. Vill du ta del av det, logga in och klicka på fliken, för medlemmar.