Kallelse till Föreningsstämma 2024-06-04
Kallelse till Föreningsstämma 2024-06-04

Kallelse till Föreningsstämma 2024-06-04

Kallelse och dagordning till föreningsstämman

Styrelsen i Brf Tribunen 1&2 kallar härmed samtliga medlemmar till årsstämma

Tid: tisdagen den 4 juni 2024 Kl:19.00 Plats: I föreningens lokal på Vänortsstråket 57 A källarvåning

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6. Godkännande av dagordning

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8. Val av minst två rösträknare

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

11. Genomgång av revisorernas berättelse

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter,

revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

19. Val av revisor/er och suppleant

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

21. Val av valberedning

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

23. föreningsstämmans avslutande

Motioner

Motioner inför BRF Tribunen1&2 årsmöte 2024

 1.GARAGE /Jan Westberg

 I garaget bör ett uppdrag vara att jämna till gropar i garagegolvet.

Förslag: I samband med en städdag inköps det som behövs så att medlemmarna kan jämna till ojämnheter i garaget.

2. Klotter på gärden /Jan Westberg

I svaret till förra årets motion står det att ni bett er lokalvårdare ta itu med klotter i mån av tid. Jag ser snart ett år senare ännu inte något resultat på det tydliga och stora klotter på de platser som jag angav i förra motionen. Det vill säga till exempel vid port 61 b och c, finns klotter som varit där i mer än 1 år. Det finns även klotter vid stenvägg i anslutning till trappan (som man går ned för att komma till rondellen vid Malmvägen-Bygdevägen).

Förslag: inför en städdag där utrustning införskaffas och medlemmar kan sanera klotter alternativt inför två dagar per år som lokalvårdare tar bort klotter.

3. Mottagningsbekräftelse av mejl /Jan Westberg

Förslag: Styrelsen bör ha som regel att alltid bekräfta att man mottagit ett mejl. Den funktionen kan man installera på datorerna. På så sätt vet medlemmen att ens mejl har kommit rätt och behöver inte undra.

4) Inköp av hjärtstartare (pris ca 20,000 kr) att förvara i rum som alla har tillgång till, t ex tvättstugan. /Jan Westberg.

5)  Renovering av hyreslägenheter /Jan Westberg

Renoveringarna av hyreslägenheter sker vid en märklig tidpunkt med tanke på den höga inflationen och det stora minusresultat som föreningen hade år 2022. 

Förslag: Berätta på årsmötet på vilket sätt upprustningarna är en investering som kan räknas hem på rimlig tid, genom att berätta hur mycket hyresnivån höjs till följd av nivåhöjningen och ställ det i relation till kostnaden för att renovera hyreslägenheterna.

Redovisa också kostnaden lägenhet för lägenhet hur mycket pengar som används på upprustning av hyreslägenheterna de senaste tre åren. Ni kan t ex läsa grannföreningen Trollglansens årsredovisning för 2022 resp. 2020 fö att få inspiration till ett upplägg i deras årsredovisningar, se not 5.https://trollglansen.se/onewebmedia/%C3%85R2022.pdf

6)  Lägg fram en plan för att komma till rätta med andrahandsuthyrningen. /Jan Westberg

Enligt årsredovisningen för år 2022 utgör andrahandsuthyrning en intäkt på 476 kr, vilket visar att nästan inga lägenheter borde vara uthyrda i andra hand. Trots det skriver ni förra året att ni känner till flera fall av andrahandsuthyrning.

Förslag: Informera på årsmötet vilka olika åtgärder ni har vidtagit sedan förra årets motion besvarades samt hur övriga som bor i området kan hjälpa er att komma till rätta med problemet.

 Styrelsen önskar att årsstämman ska genomföras enligt dagordning, smidig och enligt tidsplanen. Skicka in frågor på årsredovisning senast tre veckor innan så att styrelsen kan tillse att svar förbereds till årsstämman.