Kallelse till Föreningsstämma 2022
Kallelse till Föreningsstämma 2022

Kallelse till Föreningsstämma 2022

Föreningsstämma i Brf Tribunen 1 & 2

Medlemmarna i Brf Tribunen 1 & 2 kallas härmed till föreningsstämma. Vi måste tyvärr flytta datumet då vi precis fått in alla handlingar som behövs för att vi skall kunna hålla mötet och vi måste publicera dessa till medlemmarna i minst två veckor innan utsatt möte. Vi ber om ursäkt för att vi måste flytta mötet igen, men vi måste samtidigt följa de stadgarna som är satta för föreningen.

VÄNLIGEN NOTERA ATT TID OCH DATUM  FÖR STÄMMAN ÄR FLYTTAD

Tid för stämman: 2022-06-08  kl. 18.30

Plats för stämma: Vänortsstråket 57A, källarvåningen, Sollentuna

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
 19. Val av revisor/er och suppleant
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedning
 22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 23. Föreningsstämmans avslutande

Vill du vara med i nästa års styrelse? Kontakta valberedningen via valberedning@tribunen.nu

Motionerna och revisionsberättelsen till stämman finns tillgängligt på Delagotts portal från Torsdag 19 Maj.

Instruktioner hur ni kommer åt Delagotts portal kommer finnas på http://tribunen.nu

Väl mött!

/Styrelsen

Leave a Reply