Andrahansuthyrning


Andrahandsuthyrning


Otillåten andrahandsuthyrning av bostadsrätt


FRÅGA
Hej!Min fråga gäller andrahandsuthyrning av min bostadsrätt. Om jag tex hyr ut min bostadsrätt utan styrelsen godkännande har jag läst följande: Huvudregeln är att bostadsrättsinnehavaren måste ha styrelsens eller hyresnämndens tillstånd för att få hyra ut bostadsrätten i andra hand, vilket framgår av 7 kap. 10 och 11 §§ Bostadsrättslagen (här). Om uthyrning sker utan samtycke anses nyttjanderätten vara förverkad, och föreningen är då berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt 18 § (här). Vad innebär denna paragrafen? Blir jag då tvungen att sälja min bostadsrätt? Och jag antar att jag får pengarna vid försäljning av bostadsrätten eller tillfaller detta styrelsen i föreningen. Och kan styrelsen tvinga mig att sälja till vilket pris som helst?


SVAR

Vid otillåten andrahandsuthyrning av en bostadsrätt anses bostadsrätten förverkad och föreningen får då säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning (7 kap. 18 § 2 p. bostadsrättslagen (1991:614) (BRL)). Detta innebär att om bostadsrättshavaren efter tillsägelse inte ganska omgående vidtar rättelse, dvs. ansöker om tillstånd till andrahandsuthyrning och får det godkänt eller upphör med andrahandsuthyrningen, så kan föreningen säga upp bostadsrättshavaren (7 kap. 20 § 1-2 st. BRL). Detta innebär att denne måste flytta från bostadsrätten.

Om rättelse (ansökan om tillstånd beviljas eller andrahandsuthyrningen upphör) sker innan föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, eller om föreningen inte inom två månader från den dag då den fick reda på den otillåtna andrahandsuthyrningen har sagt åt bostadsrättshavaren att vidta rättelse, får bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten på den grunden (7 kap. 21 § BRL). 

Om du som bostadsrättshavare sägs upp får du som huvudregel bo kvar i lägenheten till och med det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader efter uppsägningen (7 kap. 24 § 2 st. BRL).

Om din bostadsrätt skulle bli förverkad pga. att du hyr ut den i andra hand utan tillstånd kommer kronofogden att sälja din bostadsrätt genom tvångsförsäljning (7 kap. 30 § BRL). Överskottet vid försäljningen går till dig som bostadsrättshavare efter det att avdrag gjorts för förrättningskostnader.

På http://www.kronofogden.se/Tvangsforsaljningavbostadsratt.html och http://www.kronofogden.se/Fordjupadinformationomtvangsforsaljning.html kan du läsa mer om tvångsförsäljning av bostadsrätt.

BRL hittar du härVid beviljad andrahandsuthyrning:


- Om skälet till andrahandsuthyrning är provbo med partner så gäller maximalt 12 månader!


- Andrahandshyresgäster får INTE sitt namn på din dörr eller på tavlan i  våningsregister. En andrhandshyresgäst ska använda så kallad care of adress, se exempel nedan:


KALLE ANDRAHANDSHYRESGÄST


C/O BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE-EFTERNAMN


VÄNORTSTRÅKET 5 LGH xxxx 


191 62 SOLLENTUNA


Klistrar man upp lappar utanpå dörren så tas de bort enligt beslut i föreningen.


Övrig viktig information du måste följa


Avgiften för andrahandsuthyrning (10 % av den aktuella Prisbasbeloppet per år) debiteras till dig  för de månader under det du hyrt ut i andrahand. 


Misstänker vi att en medlem hyr ut i andrahand UTAN tillstånd skickar vi ut ett brev om detta och kräver svar omgående. Notera att det är olagligt att hyra ut i andrahand utan tillstånd och att din bostadsrätt kan bli förverkad efter domstolsutslag i hyresnämnden.


OBS !!! Du måste lämna in din ansökan i 2 exemplar MINST 6 veckor INNAN du vill börja hyra ut i andra hand. Detta för att styrelsen normalt bara har möten en gång per månad och det kan ju hända att du får avslag på din ansökan av något skäl.Ansöka om andrahansuthyrning